Internationaal congres 2024

Lezing Anke Heij

Hou me vast – een ontdekkingsreis langs verbinding, intimiteit, seksualiteit en invloed van verworven gehoorverlies

Anke Heij neemt jullie mee op een inspirerende ontdekkingsreis langs verbinding, intimiteit en seksualiteit en de vraag of elkaar hierin vinden anders, beter en creatiever kan.

Contact met anderen is een basisbehoefte in ons mens-zijn. We verbinden vaak via gesproken taal, een taal die met gehoorverlies minder toegankelijk is.

Als jij of je naaste slechthorend of doof geworden bent, ervaar je dat de communicatiemogelijkheden in die gesproken taal veranderen. Hierdoor kan een gevoel van verbondenheid ervaren minder vanzelfsprekend zijn. Ook binnen relaties met mensen die je het meest lief zijn.

Intimiteit is diep gevoel van verbinding tussen mensen, waarin ze zich geraakt en gezien voelen. In relaties met bijvoorbeeld vrienden en collega’s, maar ook in liefdesrelaties. Uit intimiteit kan seksualiteit ontstaan, maar dat hoeft niet.

Over de impact van gehoorverlies op verbinding, intimiteit en seksualiteit wordt weinig gesproken. Praten hierover kan als spannend worden ervaren, omdat dat vraagt dat je kwetsbaar durft te zijn. Ook kunnen er gevoelens van rouw en verlies meespelen. Deze lezing is een reis met open vragen, om je eigen antwoorden te ontdekken.

————————————————————————————————————

Hold on to me – a voyage of discovery through connection, intimacy, sexuality and the impact of acquired hearing loss

Anke Heij takes you on an inspiring voyage of discovery along connection, intimacy and sexuality and the question whether finding each other in these areas can be done differently, better and more creatively.

Contact with others is a basic need in our humanity. We often connect through spoken language, a language that is less accessible with hearing loss.

If you or your loved one has become hard of hearing or deaf, you experience that the communication possibilities in that spoken language change. This can make experiencing a sense of belonging less natural. Even within relationships with people you love most.

Intimacy is deep sense of connection between people, in which they feel touched and seen. In relationships with friends and colleagues, for example, but also in love relationships. Sexuality can arise from intimacy, but it doesn’t have to.

The impact of hearing loss on connection, intimacy and sexuality is little talked about. Talking about this can be experienced as exciting, because it requires you to dare to be vulnerable. Feelings of grief and loss can also come into play. This lecture is a journey with open questions, to discover your own answers.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!