Internationaal congres 2024

Ans Kamer

Hallo!
Ik ben Ans Kamer, 68 jaar, gelukkig getrouwd met Johan en heel trots op onze 3 kinderen en hun partners en de 8 kleinkinderen. Ik ben de enige slechthorende
in het gezin.

Ik heb 25 jaar een zelfstandige paramedische praktijk gehad.

Ik ben progressief slechthorend sinds mijn 25e jaar. Nu ben ik doof met 95 dB verlies. Ik draag twee hoortoestellen en maak gebruik van soloapparatuur enschrijftolk.

Sinds 2016 ben ik donateur bij de Stichting Plots- en Laatdoven.

Bij de Stichting voel ik me gezien en begrepen, de vrijwilligers, de lotgenoten én de tolken zorgen voor het gevoel dat ik een extra familie heb, ik voel me thuis.

Als vrijwilliger bij de Stichting Plots- en Laatdoven ben ik ambassadeur ”Eenzaamheid” en zet ik me in voor hérkenning en érkenning van Plots- en Laatdoven. Dit doe ik door aandacht te vragen voor onze positie in de samenleving. Wij, doven en slechthorenden, kunnen zélf meer actief laten zien en laten horen dat we nodig hebben om mee te kunnen doen. Daarnaast wil ik uitdragen wat de maatschappij voor óns kan doen door in gesprek te gaan met bijvoorbeeld beleidsmakers en zorgverleners. Ik ben een folder aan het samenstellen met 10 communicatietips voor plots en laatdoven en slechthorenden.

Mijn hobby’s zijn: optrekken met de kleinkinderen, repeteren en optreden met het Nederlands Gebaren Koor, breien, lezen en ja, ook netwerken.

Ik ben er trots op dat ik mee mag denken in de organisatie van het internationale congres van 2024. Ik hoop velen van u te ontmoeten op het Congres “let’s Connect 2”!

Hello! I am Ans Kamer, 68 years old, happily married to Johan and very proud of our 3 children and their partners and 8 grandchildren. I am the only hearing impaired person in the family.

I have had an independent paramedical practice for 25 years.

I have been progressively hearing impaired since I was 25 years old. Now I am deaf with 95 dB loss. I have two hearing aids and use solo equipment and a writing interpreter.

Since 2016 I have been a donor to the Dutch Association of Sudden and Late Deafened.

At the Association I feel seen and understood, the volunteers, the fellow sufferers and the interpreters make me feel like I have an extra family, I feel at home.

As a volunteer at the Dutch Association of Sudden and Late Deafened, I am ambassador for “Loneliness” and I am committed to recognizing and acknowledgement of Sudden and Late Deafened people. I do this by drawing attention to our position in society. We, the deafened and hard of hearing people, can show ourselves more actively and tell what we need to be able to participate. In addition, I want to propagate what society can do for us by entering into dialogue with, for example, policy makers and healthcare providers. I am compiling a folder with 10 communication tips for suddenly and late deafened and hard of hearing people.

My hobbies are: hanging out with the grandchildren, rehearsing and performing with the Nederlands Gebaren Koor, knitting, reading and yes, also networking.

I am proud to be involved in the organization of the 2024 international conference. I hope to meet many of you at the “let’s Connect 2” conference!

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!