Internationaal Congres 2024

Arthur Manders (drs, MSc, CISM)

Arthur Manders (drs, MSc, CISM) zag het eerste levenslicht in februari 1973. Hij is horend geboren en verloor plotseling zijn gehoor op 3-jarige leeftijd door tot op de dag van vandaag onbekende medische redenen na een ziekenhuisopname. Sindsdien heeft Arthur de nodige tegenslagen gekend in zijn leven en carrière om te komen waar hij nu is. Zijn gehoorbeperking heeft hem ook als mens gevormd.

Het overwinnen van al deze maatschappelijke drempels heeft hem een bepaalde hardheid en zelfvertrouwen gegeven om datgene te bereiken wat velen voor onmogelijk hielden. Het afronden van zijn beroepsopleidingen (MBO, HBO) na de slechthorende MAVO in Eindhoven tot en met de Universiteit als doctorandus in Management Information Technology (MIT) nam in totaal 8 jaar in beslag. Nu werkt hij inmiddels sinds 1998 ruim een kwart eeuw bij een wereldwijd opererende multinational in de energie sector in de functie van Global Contract & Procurement Manager van IT Hardware. Gepokt en gemazeld met een behoorlijke dosis profit-sector ervaring adviseert hij naast/in zijn werk tegenwoordig talloze mensen en instanties hoe ze het beste kunnen omgaan met de uitdagingen in het beroepsleven en het hebben van een gehoorbeperking. Wat komt daar zoal bij kijken en wat is er eigenlijk voor nodig om succesvol te zijn en blijven in een veeleisende werkomgeving zonder daarbij jezelf en je gezondheid te verliezen.

Hij is ook een Mental Health en DE&I champion/ambassador binnen het bedrijf na 7 jaar lang voorzitter en oprichter te zijn geweest van een intern enABLE netwerk die de belangen behartigt van personeel met een beperking of chronische aandoening (zowel zichtbaar als onzichtbaar). Dit netwerk is inmiddels actief in liefst 16 landen binnen het bedrijf. Hij is momenteel ook lid van de Raad van Toezicht van het Nederlandse Gebarencentrum en was in het verleden ook vice-voorzitter van de Stichting Nederlandse Deaflympics Comite en voorzitter van de de Landelijke Clientenraad Communicatievoorzieningen.

Arthur is vader van 2 zonen Stijn (19) en Quinten (17), die beide Bedrijfskunde studeren in Rotterdam en Den Haag en getrouwd met Inge, die lesgeeft aan dove kinderen op Koninklijke Kentalis en woonachtig in Voorschoten. Zijn hobbies zijn nagenoeg alle balsporten, koken, F1 kijken, reizen, strandwandeling maken met hun doodle Storm en stappen met goede vrienden van tijd tot tijd.


Arthur Manders (drs, MSc, CISM) first saw the light of day in February 1973. He was born hearing but suddenly lost his hearing at the age of 3 due to medical reasons unknown to this day after a hospital admission. Since then, Arthur has faced setbacks in his life and career to get where he is today. His hearing impairment has also shaped him as a human being.

Overcoming all these social barriers has given him a certain toughness and self-confidence to achieve what many thought impossible. Completing his vocational education (MBO, HBO) after the hearing-impaired MAVO in Eindhoven to university graduate in Management Information Technology (MIT) took a total of eight years. Now he has been working for a global multinational in the energy sector since 1998 for over a quarter of a century in the position of Global Contract & Procurement Manager of IT Hardware. Seasoned with a fair bit of profit-sector experience, he now advises countless people and organisations alongside/in his work on how best to deal with the challenges of working life and having a hearing impairment. What is involved and what does it actually take to be and remain successful in a demanding work environment without losing yourself and your health in the process.

He is also a Mental Health and DE&I champion/ambassador within the company having served for 7 years as chairman and founder of an internal enABLE network representing the interests of staff with disabilities or chronic conditions (both visible and invisible). This network is now active in as many as 16 countries within the company. He is also currently a member of the Supervisory Board of the Dutch Sign Language Centre and was in the past also vice-chairman of the Dutch Deaflympics Committee Foundation and chairman of the National Client Council Communication Facilities.

Arthur is father of 2 sons Stijn (19) and Quinten (17), both studying Business Administration in Rotterdam and The Hague, and married to Inge, who teaches deaf children at Koninklijke Kentalis and lives in Voorschoten. His hobbies include almost all ball games, cooking, watching F1, travelling, beach walks with their doodle Storm and going out with good friends from time to time.

Steun de stichting

Geef om de Stichting Plots- en Laatdoven, geef aan de Stichting Plots- en Laatdoven!
Ga naar de inhoud